SAF logotypeHem Om föreningen Medlemskap Styrelse Stadgar Rabatter På gång Auktioner SAF-bladet Kunskapsbank In English Kontakt Om webbplatsen

Stadgar för Stockholms Akvarieförening

§1
Föreningen som utgör en sammanslutning av akvarieintresserade i Stockholm med omnejd har som syfte att genom föredrag, diskussioner, upplysningar och råd mm söka främja intresset för och sprida kunskap om akvaristik.
§2
Föreningen består av medlemmar samt hedersmedlemmar.

§3
Varje person som anmäler sig till föreningen blir medlem i föreningen sedan fastställd medlemsavgift blivit betald. Styrelsemedlemmar är befriade från medlemsavgiften.

§4
Till hedersmedlem kan utnämnas person som på synnerligen utmärkt sätt befrämjat föreningens intressen. Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen. Hedersmedlem befrias från avgift enligt föreningens beslut.

§5
Medlem erlägger årsavgift för kommande år, vilken inbetalas senast den 31 december. I annat fall anses medlemmen ha utträtt ur föreningen. Årsavgiften för kommande år fastställs av styrelsen under sista kvartalet innevarande år. Lägre avgift för ungdom och familjemedlemmar kan beslutas av styrelsen.

§6
Medlem har att på föreningsmöte bistå föreningsledningen i enkla uppdrag som påkallats av någon styrelseledamot.

§7
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller övriga bestämmelser, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning skall med angivande av orsak skriftligen meddelas vederbörande via mail eller brev som vid nästkommande styrelsemöte äger rätt att söka ändring i styrelsens beslut. Detta sker via mail eller brev.

§8
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och kassör samt ytterligare minst en ledamot, samt erforderligt antal suppleanter. Intresse av styrelsepost lämnas till styrelsen. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer. Samtliga ledamöter väljs tills vidare. Vill en ledamot avgå så meddelas övriga i styrelsen så att en ersättare kan sättas in i dess ställe.

§9
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall för denne av annan ordinarie styrelseledamot och är beslutsmässig om ordinarie ledamöter och suppleanter till ett antal motsvarande minst hälften av de valda ordinarie ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordförande. Ordförande är föreningens officiella representant, leder dess möten, vakar över att föreningens stadgar efterlevs och upprättar förslag till årsberättelse. Den åligger kassören att uppbära avgifter och verkställa utbetalningar för föreningens räkning samt föra föreningens räkenskaper. Föreningens räkenskaper skall vara tillgängliga för revisorerna minst två veckor innan årsskiftet. Styrelsen är ansvarig för föreningens tillgångar.

§10
Antalet revisorer skall vara en med en suppleant. Revisorerna väljs för ett år. Det åligger revisorn att granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper sistlidna kalenderår. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.

§11
Ordinarie årsmöte hålls före utgången av december månad varje år. Dag och plats bestäms av styrelsen, vilken minst åtta dagar i förväg på lämpligt sätt utfärdar kallelse därom. Årsmötet är beslutsmässigt. Oktober t.o.m. september är verksamhetsår för klubben..

§12
Vid föreningens årsmöte skall följande ärenden föreläggas föreningen. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 3. Styrelsens årsberättelse uppläses 4. Ekonomisk Rapport 5. Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning 6. Vid behov, val av nya styrelsemedlemmar.

§13
Alla val till styrelsen skall ske med öppen diskussion i styrelsen. Medlemmar som vill ingå i styrelsen tas i beaktande vid behov av nya eller ökad styrelsesammansättning.

§14
Förslag till ändringar av dessa stadgar skall inlämnas skriftligen till styrelsen.

§15
Förslag om föreningens upplösning sker endast om föreningen får en brist på styrelseledamöter. Detta tas upp med medlemmarna om någon skulle visa intresse att driva denna anrika förening vidare. Vid upplösning skänks innevarande kapital till Världsnaturfonden eller liknande verksamhet.

För att antagas som vilande fordras minst 2/3 majoritet av de på föreningsmötet närvarande medlemmarna. För att bli antaget skall förslaget godtas med 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna på nästföljande årsmöte.

§17
Genom inträde i Stockholms Akvarieförening har medlem ställt sig dessa stadgar till efterrättelse.

Upphovsrätt Creative Commons BY-ND, 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ Stockholms Akvarieförening och författarna. Artikeln får skrivas ut och användas för personligt bruk. Vidare spridning måste utgöras av exakt samma innehåll och formatering. och ursprung och författare anges tydligt.